Registracija į egzaminą

Užsiregistruoti į egzaminą (periodiniam peratestavimui) galima užpildžius žemiau esančią formą (prašome tiksliai įvesti registracijos duomenis):

Registracija į mokymus ar egzaminą

Arba:

Asmuo Egzaminavimo centrui turi pateikti prašymą laikyti teorijos egzaminą Geležinkelio riedmenų aširačių formavimo, remonto ir priežiūros techniko (apžiūrėtojo) peratestavimui, kuriame nurodomas egzaminuojamojo vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, el. pašto adresas. Prašyme egzaminuojamasis turi nurodyti pageidaujamą teorijos egzamino laikymo datą ir pageidavimą egzaminą laikyti dalyvaujant vertėjui. Asmenų mokymas, kurie siekia įgyti Geležinkelio riedmenų aširačių formavimo, remonto ir priežiūros techniko (apžiūrėtojo) kvalifikaciją vyksta tik sudarius mokymo paslaugų teikimo sutartį su juridiniu asmeniu.

Prašymą egzaminuojamasis gali pateikti tiesiogiai (atvykęs į Egzaminavimo centrą, esantį adresu Vilnius, Panerių g. 14 (II aukštas, 7 kabinetas), atsiųsti registruotuoju laišku arba prašymo skaitmeninę kopiją siusti Egzaminavimo centrui el. paštu ana@gpavc.lt. Prašymą gali pateikti ir egzaminuojamojo įgaliotas asmuo, pateikęs rašytinį įgaliojimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
Į Teorijos egzaminą gali registruotis tik asmenys, kurie baigę mokymo kursus ar studijas pagal formaliojo ar neformaliojo Geležinkelio riedmenų aširačių formavimo, remonto ir priežiūros techniko (apžiūrėtojo) mokymo programas, ar turintys Aširačių apžiūrėtojo pažymėjimus.

Kas gali laikyti egzaminą

Į Egzaminą gali registruotis tik asmenys, kurie baigę mokymo kursus UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ ar studijas pagal formaliojo ar neformaliojo Geležinkelio riedmenų aširačių formavimo, remonto ir priežiūros techniko (apžiūrėtojo) mokymo programas kitose mokymo paslaugas teikiančiose įmonėse, ar turintys Aširačių apžiūrėtojo pažymėjimus.

Kokia egzaminavimo tvarka

Teorijos egzaminas periodiniam asmenų peratestavimui ar kvalifikacijai įgyti laikomas raštu arba prisijungus prie egzaminavimo informacinės sistemos. Teorijos egzamino trukmė – 60 min. Egzaminą sudaro testas su 30 klausimų, kur kiekvienas klausimas turi tris galimus atsakymus. Prieš egzaminą egzaminuojamasis supažindinamas su egzamino tvarka. Egzaminą stebi sudaryta kompetencijų vertinimo komisija.

Geležinkelio riedmenų aširačių formavimo, remonto ir priežiūros techniko (apžiūrėtojo) kvalifikacijos praktinių gebėjimų egzaminas laikomas geležinkelio įmonėje. Praktinių gebėjimų egzaminą gali laikyti tik asmuo, kuris yra išlaikęs Geležinkelio riedmenų aširačių formavimo, remonto ir priežiūros techniko (apžiūrėtojo) teorijos kvalifikacijos egzaminą. Egzaminuojamajam praktinių gebėjimų egzamino užduotys sudaromos atsižvelgiant į gebėjimus, kuriuos turi turėti Geležinkelio riedmenų aširačių formavimo, remonto ir priežiūros techniko (apžiūrėtojo) kvalifikaciją turintis asmuo. Prieš egzaminą praktinių gebėjimų egzamino užduotys parenkamos atsitiktine tvarka, egzaminą stebi kompetencijų vertinimo sudaryta komisija. Praktinio egzamino trukmė – 60 – 180 min.

Egzamino metu tikrinamos ir vertinamos žinios bei gebėjimai

Geležinkelio riedmenų aširačių formavimo, remonto ir priežiūros techniko (apžiūrėtojo) teorijos ir praktikos egzamino kvalifikacijai įgyti, ar periodinio peratestavimo metu, vertinamos žinios ir gebėjimai:

 1. Išmanymas ir mokėjimas atlikti technine aširačių priežiūrą pagal jų priežiūrai keliamus reikalavimus.
 2. Mokėjimas identifikuoti aširačių gedimus ir išmanyti šių gedimų šalinimo būdus.
 3. Išmanymas aširačių remonto ir formavimo technologijos.
 4. Mokėjimas apmatuoti aširačių ratų riedėjimo paviršius, atstumą tarp aširačio ratų centrų vidinio paviršiaus.
 5. Žinojimas aširačių priėmimo, tikrinimo, išbraukimo iš inventorinio sąrašo procedūrų ir technologijos.
 6. Išmanymas aširačių įspaudavimo ir ženklinimo, dažymo technologinių reikalavimų.
 7. Darbų saugos reikalavimų išmanymas. Gebėjimas įvertinti pavojus ir rizikas atliekant aširačių ir jų sudedamųjų dalių remonto ir apžiūros darbus.

Pažymėjimo išdavimo tvarka

Asmeniui, sėkmingai išlaikius Geležinkelio riedmenų aširačių formavimo, remonto ir priežiūros techniko (apžiūrėtojo) kvalifikacijos teorijos ir praktikos egzaminus, išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintos formos pažymėjimas apie įgytą kvalifikaciją. Pažymėjimas galioja neterminuotai.

Asmenys, kurie sėkmingai išlaikė periodinio asmenų peratestavimo teorijos egzaminą, kurie turi Aširačių apžiūrėtojo pažymėjimą, pratęsiamas turimo pažymėjimo galiojimas. Prireikus, išrašomas naujas.

Kiek kainuoja egzaminas ir kada turiu apmokėti už jį?

Peratestavimo teorijos egzamino (asmenims, kurie turi Aširačių apžiūrėtojo pažymėjimą), kaina 1 asmeniui 138 Eur (kaina nurodyta su 21% PVM).
Kvalifikacijai įgyti teorijos egzamino kaina 1 asmeniui – 138 Eur (kaina nurodyta su 21% PVM).
Kvalifikacijai įgyti praktikos egzamino kaina 1 asmeniui – 170 Eur (kaina nurodyta su 21% PVM)*

Apmokėti už egzaminą būtina iki numatytos egzamino dienos. Apmokėjimo negavus UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ pasilieka teisę neleisti asmeniui laikyti egzaminą.

*Praktinio egzamino kaina gali kisti, priklausomai nuo papildomų kaštų, susijusių su geležinkelio riedmenų, geležinkelių infrastruktūros ir (ar) patalpų, ar kitos praktinio egzamino organizavimui reikalingos įrangos nuoma ar įsigijimu.

Ką privalau turėti ir dėvėti egzaminų metu?

Teorijos ir praktinio egzamino metu būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą pažymą apie kursų ar studijų baigimą pagal formaliojo ar neformaliojo Geležinkelio riedmenų aširačių formavimo, remonto ir priežiūros techniko (apžiūrėtojo) kvalifikacijai įgyti.
Laikantiems peratestavimo teorijos egzaminą būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir Aširačių apžiūrėtojo pažymėjimą.
Nepateikus aukščiau nurodytų dokumentų asmeniui neleidžiama laikyti egzaminą.

Praktiniam egzaminui papildomai asmuo turi pasirūpinti asmens apsaugos priemonėmis (signaline liemene, darbo avalyne ir drabužiais, apsauginiu šalmu bei akiniais, klausos organų apsaugos priemonėmis). Praktinio egzamino metu asmuo privalo dėvėti asmens apsaugos priemones.

Kur vyksta egzaminai?

Teorijos egzaminas vyksta:

 • Egzaminavimo centre, esančiame adresu Vilnius, Panerių g. 14 (II aukštas, 7 kabinetas);
 • nuotoliniu būdu, internetu per vaizdo ryšio internetines platformas: zoom, teams;
 • tam tikslui išnuomotose patalpose;
 • įmonės, kurioje dirba egzaminuojamasis asmuo, patalpose.

Praktikos egzaminas kvalifikacijai įgyti vyksta geležinkelio įmonėje arba geležinkelių infrastruktūrą valdančio juridinio asmens teritorijoje.