Registracija į egzaminą

Užsiregistruoti į egzaminą (mokymo kursui ar periodiniam peratestavimui) galima užpildžius žemiau esančią formą (prašome tiksliai įvesti registracijos duomenis):

Registracija į mokymus ar egzaminą

Arba:

Asmuo Egzaminavimo centrui turi pateikti prašymą Geležinkelio prekinių vagonų techninės ir komercinės apžiūros techniko kvalifikacijai įgyti ar peratestavimui, kuriame nurodomas asmens vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, el. pašto adresas. Prašyme asmuo turi nurodyti pageidaujamą mokymo pradžios datą (peratestavimui – teorijos egzamino laikymo datą ir pageidavimą egzaminą laikyti dalyvaujant vertėjui). Asmenų mokymas, kurie siekia įgyti Geležinkelio prekinių vagonų techninės ir komercinės apžiūros techniko kvalifikaciją vyksta tik sudarius mokymo paslaugų teikimo sutartį su juridiniu asmeniu.

Prašymą asmuo gali pateikti tiesiogiai (atvykęs į Egzaminavimo centrą, esantį adresu Vilnius, Panerių g. 14 (II aukštas, 7 kabinetas), atsiųsti registruotuoju laišku arba prašymo skaitmeninę kopiją siusti Egzaminavimo centrui el. paštu ana@gpavc.lt. Prašymą gali pateikti ir egzaminuojamojo įgaliotas asmuo, pateikęs rašytinį įgaliojimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Į Teorijos egzaminą gali registruotis tik asmenys, kurie baigę mokymo kursus ar studijas pagal formaliojo ar neformaliojo geležinkelio riedmenų naudojimo ir priežiūros mokymo programas, ar turintys pažymėjimus, kaip darbuotojai, atliekantys prekinių vagonų komercinę ir techninę priežiūrą.

Kas gali laikyti egzaminą

Į Egzaminą gali registruotis tik asmenys, kurie baigę mokymo kursus UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ pagal Geležinkelio prekinių vagonų techninės ir komercinės apžiūros techniko neformaliąją švietimo programą ar studijas, pagal formaliojo ar neformaliojo geležinkelių transporto riedmenų naudojimo ir priežiūros mokymo programas kitose mokymo paslaugas teikiančiose įmonėse, ar turintys pažymėjimus, kaip darbuotojai, atliekantys prekinių vagonų komercinę ir techninę priežiūrą.

Kokia egzaminavimo tvarka

Teorijos egzaminas periodiniam asmenų peratestavimui ar kvalifikacijai įgyti laikomas raštu arba prisijungus prie egzaminavimo informacinės sistemos. Teorijos egzamino trukmė – 60 min. Egzaminą sudaro testas su 30 klausimų, kur kiekvienas klausimas turi tris galimus atsakymus. Prieš egzaminą egzaminuojamasis supažindinamas su egzamino tvarka. Egzaminą stebi sudaryta kompetencijų vertinimo komisija.

Geležinkelio prekinių vagonų techninės ir komercinės apžiūros techniko kvalifikacijos praktinių gebėjimų egzaminas laikomas geležinkelio įmonėje. Praktinių gebėjimų egzaminą gali laikyti tik asmuo, kuris yra išlaikęs Geležinkelio prekinių vagonų techninės ir komercinės apžiūros techniko teorijos kvalifikacijos egzaminą. Egzaminuojamajam praktinių gebėjimų egzamino užduotys sudaromos atsižvelgiant į gebėjimus, kuriuos turi turėti Geležinkelio prekinių vagonų techninės ir komercinės apžiūros techniko kvalifikaciją turintis asmuo. Prieš egzaminą praktinių gebėjimų egzamino užduotys parenkamos atsitiktine tvarka, egzaminą stebi kompetencijų vertinimo sudaryta komisija. Praktinio egzamino trukmė – 60 – 180 min.

Egzamino metu tikrinamos ir vertinamos žinios bei gebėjimai

Geležinkelio prekinių vagonų techninės ir komercinės apžiūros techniko kvalifikacijai įgyti teorijos ir praktikos egzamino, ar periodinio peratestavimo metu, vertinamos žinios ir gebėjimai:

 1. Išmanymas ir mokėjimas atlikti prekinių vagonų techninę ir komercinę priežiūrą pagal keliamus reikalavimus.
 2. Mokėjimas identifikuoti prekinių vagonų gedimus ir išmanyti šių gedimų šalinimo būdus.
 3. Gebėti atlikti prekinių traukinių stabdžių veikimo dalinį ir ištisinį veikimo tikrinimą pagal Geležinkelio riedmenų stabdžių naudojimo taisyklių reikalavimus.
 4. Mokėjimas naudotis riedmenų aširačių ir sukabinimo įrenginių matavimo priemonėmis (šablonais).
 5. Gebėjimas atlikti prekinių vagonų su pavojingaisiais ir sprogiaisiais kroviniais techninę bei komercinę apžiūrą.
 6. Gebėjimas identifikuoti ant prekinių vagonų pažymėtus ženklus ir duomenis, pildyti su vagonų priežiūra susijusius dokumentus ir naudotis IS.
 7. Darbų saugos reikalavimų išmanymas. Gebėjimas įvertinti pavojus ir rizikas atliekant prekinių vagonų ir jų sudedamųjų dalių remonto ir apžiūros darbus.

Pažymėjimo išdavimo tvarka

Asmeniui, sėkmingai išlaikius Geležinkelio prekinių vagonų techninės ir komercinės apžiūros techniko kvalifikacijos teorijos ir praktikos egzaminus, išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintos formos pažymėjimas apie įgytą kvalifikaciją. Pažymėjimas galioja neterminuotai.

Asmenys, kurie sėkmingai išlaikė periodinio asmenų peratestavimo teorijos egzaminą, kurie turi, pažymėjimą, kaip darbuotojai, atliekantys prekinių vagonų komercinę ir techninę priežiūrą, šio pažymėjimo galiojimas pratęsiamas. Prireikus, išrašoma pažyma apie periodinio peratestavimo egzamino išlaikymą.

Kiek kainuoja egzaminas ir kada turiu apmokėti už jį?

Peratestavimo teorijos egzamino kaina 1 asmeniui 138,00 Eur (kaina nurodyta su 21% PVM).
Kvalifikacijai įgyti teorijos egzamino kaina 1 asmeniui – 138,00 Eur (kaina nurodyta su 21% PVM).
Kvalifikacijai įgyti praktikos egzamino kaina 1 asmeniui – 170,00 Eur (kaina nurodyta su 21% PVM)*
Mokymo kaina derinama atskirai *

Apmokėti už egzaminą būtina iki numatytos egzamino dienos. Apmokėjimo negavus UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ pasilieka teisę neleisti asmeniui laikyti egzaminą.

*Mokymų ir praktinio egzamino kaina gali kisti, priklausomai nuo papildomų kaštų, susijusių su geležinkelio riedmenų, geležinkelių infrastruktūros ir (ar) patalpų, ar kitos praktinio egzamino organizavimui reikalingos įrangos nuoma ar įsigijimu.

Ką privalau turėti ir dėvėti egzaminų metu?

Teorijos ir praktinio egzamino metu būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą pažymą apie Geležinkelio prekinių vagonų techninės ir komercinės apžiūros techniko kursų ar geležinkelių transporto riedmenų naudojimo ir priežiūros studijų baigimą pagal formaliojo ar neformaliojo kvalifikacijai įgyti. Laikantiems peratestavimo teorijos egzaminą būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir studijų baigimo diplomą ar darbuotojų, atliekančių prekinių vagonų komercinę ir techninę priežiūrą, pažymėjimą.

Nepateikus aukščiau nurodytų dokumentų asmeniui neleidžiama laikyti egzaminą.

Praktiniam egzaminui papildomai asmuo turi pasirūpinti asmens apsaugos priemonėmis (signaline liemene, darbo avalyne ir drabužiais, apsauginiu šalmu bei akiniais, klausos organų apsaugos priemonėmis). Praktinio egzamino metu asmuo privalo asmens apsaugos priemones dėvėti.

Kur vyksta egzaminai?

Teorijos egzaminas vyksta:

 • Egzaminavimo centre, esančiame adresu Vilnius, Panerių g. 14 (II aukštas, 7 kabinetas);
 • nuotoliniu būdu, internetu per vaizdo ryšio internetines platformas: zoom, teams;
 • tam tikslui išnuomotose patalpose;
 • įmonės, kurioje dirba egzaminuojamasis asmuo, patalpose.

Praktikos egzaminas kvalifikacijai įgyti vyksta geležinkelio įmonėje arba geležinkelių infrastruktūrą valdančio juridinio asmens teritorijoje.