Registracija į egzaminą

Registracija į egzaminą

Juridinis asmuo (geležinkelio įmonė, geležinkelių infrastruktūros valdytojas, kitos įmonės, kurios manevruoja ir (ar) važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos) Egzaminavimo centrui turi pateikti prašymą laikyti teorijos ir praktikos  egzaminą traukinio mašinisto sertifikatui gauti ar jį papildyti, kuriame nurodomi egzaminuojamųjų asmenų vardai, pavardės, asmens kodai, telefono numeris, el. pašto adresas, geležinkelių infrastruktūra ir (ar) riedmens – (-ų) serija, dėl kurios valdymo asmuo pageidauja laikyti  egzaminą sertifikatui gauti bei (ar) papildyti jį. Taip pat prašyme juridinis asmuo turi nurodyti pageidaujamą teorijos ir praktikos  egzamino laikymo datą ir pageidavimą egzaminą laikyti dalyvaujant vertėjui.

Prašymą egzaminuojamasis gali pateikti tiesiogiai (atvykęs į Egzaminavimo centrą, esantį adresu Vilnius, Panerių g. 14 (II aukštas, 7 kabinetas), atsiųsti registruotuoju laišku arba prašymo skaitmeninę kopiją siusti Egzaminavimo centrui el. paštu ana@gpavc.lt. Prašymą gali pateikti ir egzaminuojamojo įgaliotas asmuo, pateikęs rašytinį įgaliojimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Kas gali laikyti egzaminą

Teorijos ir praktikos egzaminą traukinio mašinisto sertifikatui gauti ar jį papildyti gali laikyti fiziniai asmenys, kurie atitinka žemiau išvardintus reikalavimus:

 1. Turi galiojantį traukinio mašinisto pažymėjimą (licenciją);
 2. Sudaręs darbo sutartį su geležinkelio įmone ar geležinkelių infrastruktūros valdytoju, ar kita įmone, kuri manevruoja ir (ar) važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos;
 3. Yra ne jaunesnis kaip 20 metų;
 4. Pasitikrinęs sveikatą ir psichologinę būklę bei ji atitinka traukinio mašinistams keliamiems reikalavimams.
 5. Moka kalbą, kuri yra naudojama geležinkelių infrastruktūroje, kurioje ketina išlaikęs egzaminą valdyti traukinius ar menevruoti.
 6. Baigęs mokymo kursus pagal specializuotą mokymo programą sertifikatui gauti ar jį papildyti.

Kokia egzaminavimo tvarka

Traukinio mašinistų teorijos egzaminas sertifikatui gauti ar jį papildyti  laikomas raštu arba prisijungus prie egzaminavimo informacinės sistemos. Teorijos egzamino trukmė – 60 min. Egzaminą sudaro testas su 30 klausimų, kur kiekvienas klausimas turi tris galimus atsakymus. Prieš egzaminą egzaminuojamasis supažindinamas su egzamino tvarka. Egzaminą stebi sudaryta kompetencijų komisija, į kurios sudėtį įeina traukinio mašinistų egzaminuotojo pažymėjimą turintys Egzaminavimo centro darbuotojai.

Traukinio mašinisto praktinių gebėjimų egzaminas sertifikatui gauti ar jį papildyti laikomas geležinkelio įmonėje ar pas geležinkelių infrastruktūros valdytoją. Praktinių gebėjimų egzaminą gali laikyti tik asmuo, kuris yra išlaikęs teorijos egzaminą traukinio mašinisto sertifikatui gauti ar jį papildyti.  Praktinis egzaminas vyksta egzaminuojamajam valdant tam tikros serijos riedmenį (traukinį) tam tikra geležinkelių infrastruktūra. Praktinio egzamino užduotis parenka ir egzamino eigą stebi Egzaminavimo centro darbuotojas, turintis traukinio mašinistų egzaminuotojo pripažinimo pažymėjimą, suteikiantį teisę vertinti traukinio mašinistų gebėjimus. Egzaminuojamajam praktinių gebėjimų egzamino užduotys sudaromos atsižvelgiant į gebėjimus, kuriuos turi turėti  asmuo, norintis valdyti tam tikros serijos riedmenis ir (ar) tam tikros rūšies traukinius, ir (ar) valdyti riedmenis (traukinius) tam tikra geležinkelių infrastruktūra.

Egzamino metu tikrinamos ir vertinamos žinios bei gebėjimai

Traukinio mašinisto, laikančio teorijos ir praktikos egzaminą traukinio mašinisto sertifikatui gauti ar jį papildyti, žinios bei gebėjimai vertinami pagal žemiau nurodytuose teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus:

 1. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/59/EB dėl traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo.
 2. LR Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas.
 3. LRSM įsakymas „dėl geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Traukinio mašinisto sertifikavimo tvarkos aprašas ir fizinių asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto sertifikatus, egzaminavimo priemonės.
 4. GPAVC traukinio mašinistų egzaminavimo sertifikatui gauti ar jį papildyti, egzaminavimo schema.

Traukinio mašinisto sertifikato išdavimas ar jo papildymas

Po  traukinio mašinisto   teorijos ir praktikos egzamino traukinio mašinisto sertifikatui gauti ar jį papildyti, juridiniam asmeniui (įmonei, kurioje dirba traukinio mašinistas) išrašoma pažyma apie egzamino rezultatus. Jeigu traukinio mašinistas teorijos ir praktikos egzaminą išlaikė sėkmingai, Egzaminavimo centro išrašyta pažyma yra pagrindas traukinio mašinistui išduoti traukinio mašinisto sertifikatą ar jį papildyti, įrašant tam tikros serijos riedmenį (-is) ir (ar) geležinkelių infrastruktūrą, kurioje traukinio mašinistas gali savarankiškai valdyti riedmenis (traukinius).

Kaip sudaroma egzaminavimo paslaugų sutartis ir kiek kainuoja egzaminas?

Traukinio mašinistų egzaminavimo paslaugos traukinio mašinisto sertifikatui gauti ar jį papildyti teikiamos sudarius egzaminavimo paslaugų sutartį su juridiniu asmeniu (įmone, kurioje dirba traukinio mašinistas).

Teorijos ir praktikos egzaminų kaina priklauso nuo traukinio mašinisto vertinamųjų žinių, gebėjimų, kompetencijų apimties bei egzamino trukmės. Taip pat, kitų papildomų kaštų, susijusių su geležinkelio riedmenų ir geležinkelių infrastruktūros nuoma ir kt.

Kiekvienu atveju, egzaminavimo paslaugų kaina nustatoma individuliai, derybų būdu su klientu, įvertinus egzaminavimo paslaugų apimtį.

Ką privalau turėti ir dėvėti egzaminų metu?

Teorijos ir praktinio egzamino metu būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir pažymą apie kursų baigimą pagal specializuotą mokymo programą traukinio mašinisto sertifikatui gauti ar jį papildyti. Nepateikus aukščiau nurodytų dokumentų asmeniui neleidžiama laikyti egzaminą.

Praktiniam egzaminui papildomai asmuo turi pasirūpinti asmens apsaugos priemonėmis, kurios privalomos dėvėti pagal įmonės, kurioje dirba traukinio mašinistas, nustatytą tvarką.

Kur vyksta egzaminai?

Teorijos egzaminas vyksta:

 • Egzaminavimo centre, esančiame adresu Vilnius, Panerių g. 14 (II aukštas, 7 kabinetas);
 • nuotoliniu būdu, internetu per vaizdo ryšio internetines platformas: zoom, teams;
 • tam tikslui išnuomotose patalpose;
 • įmonės, kurioje dirba egzaminuojamasis asmuo, patalpose.

Praktikos egzaminas vyksta geležinkelių infrastruktūroje traukinio mašinistui egzamino metu valdant tam tikros serijos riedmenį (traukinį). Praktikos egzaminą stebi ir gebėjimus vertina Egzaminavimo centro traukinio mašinistų egzaminuotojas

Teorijos ir praktikos egzaminavimas atliekamas remiantis

2011 m. lapkričio 22 d. Europos komisijos sprendime Nr. 2011/765/ES Dėl kriterijų, kuriais remiantis pripažįstami traukinio mašinistų mokymo centrai bei traukinio mašinistų egzaminuotojai ir organizuojami egzaminai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/59/EB, Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto eismo saugos įstatyme įtvirtintomis nuostatomis

UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ Traukinio mašinistų, siekiančių gauti arba papildyti sertifikatą, egzaminavimo schema

Mokymai

Traukinio mašinistų, pageidaujančių gauti ir / ar papildyti sertifikatus mokymo paslaugos teikiamos sudarius mokymo paslaugų sutartis su juridiniu asmeniu (įmone, kurioje dirbs traukinių derintojas, konduktorius, traukinio mašinisto padėjėjas) ar fiziniu asmeniu, kuris nori įsigyti atitinkamą kvalifikaciją.

Kiekvienu atveju, mokymo paslaugų kaina nustatoma individuliai, derybų būdu su klientu, įvertinus mokymo paslaugų apimtį.

Mokytis gali asmenys, kurie

 1. Turi galiojantį traukinio mašinisto pažymėjimą (licenciją);
 2. Sudarę darbo sutartį su geležinkelio įmone ar geležinkelių infrastruktūros valdytoju, ar kita įmone, kuri manevruoja ir (ar) važiuoja į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos;
 3. ne jaunesni kaip 20 metų;
 4. Turi sveikatos ir psichologinės būklės įvertinimo pažymėjimus atitinkančius traukinio mašinistams keliamus reikalavimus.
 5. Moka kalbą, kuri yra naudojama geležinkelių infrastruktūroje, kurioje ketina išlaikęs egzaminą valdyti traukinius ar manevruoti.

Mokymu metu suteikiamos žinios ir gebėjimai

Žinios bei gebėjimai suteikiami pagal žemiau nurodytuose teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus:

 1. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/59/EB dėl traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo.
 2. LR Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas.
 3. LRSM įsakymas „dėl geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Traukinio mašinisto sertifikavimo tvarkos aprašas ir fizinių asmenų, pageidaujančių gauti traukinio mašinisto sertifikatus, egzaminavimo priemonės.
 4. GPAVC traukinio mašinistų egzaminavimo sertifikatui gauti ar jį papildyti, egzaminavimo schema.

Kur vyksta mokymai?

Mokymai vyksta:

 • Egzaminavimo centre, esančiame adresu Vilnius, Panerių g. 14 (II aukštas, 7 kabinetas);
 • nuotoliniu būdu, internetu per vaizdo ryšio internetines platformas;
 • tam tikslui išnuomotose patalpose;
 • įmonės, kurioje dirba egzaminuojamasis asmuo, patalpose.

Praktikos mokymai vyksta geležinkelių infrastruktūroje traukinio mašinistui valdant tam tikros serijos riedmenį (traukinį). Praktikos mokymus atlieka Egzaminavimo centro traukinio mašinistas instruktorius.