Registracija į egzaminą

Užsiregistruoti į egzaminą galima užpildžius žemiau esančią formą (prašome tiksliai įvesti registracijos duomenys):

Registracija į egzaminą

Arba:

Egzaminuojamasis Egzaminavimo centrui turi pateikti prašymą laikyti egzaminą, kuriame nurodomas egzaminuojamojo vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, el. pašto adresas ir norimo laikyti egzamino tipas. Prašyme egzaminuojamasis turi nurodyti pageidaujamą egzamino laikymo datą ir pageidavimą egzaminą laikyti dalyvaujant vertėjui.

Prašymą egzaminuojamasis gali pateikti tiesiogiai (atvykęs į Egzaminavimo centrą, esantį adresu Vilnius, Panerių g. 14 (II aukštas, 7 kabinetas), atsiųsti registruotuoju laišku arba prašymo skaitmeninę kopiją siusti Egzaminavimo centrui el. paštu ana@gpavc.lt. Prašymą gali pateikti ir egzaminuojamojo įgaliotas asmuo, pateikęs rašytinį įgaliojimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Į Egzaminą gali registruotis tik asmenys, kurie baigę mokymo kursus ar studijas pagal formaliojo ar neformaliojo Geležinkelių transporto signalininko ir pervažos budėtojo mokymo programą.

Kas gali laikyti egzaminą

Į Egzaminą gali registruotis tik asmenys, kurie baigę mokymo kursus UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ ar studijas pagal formaliojo ar neformaliojo Geležinkelių transporto signalininko ir pervažos budėtojo kvalifikacijai įgyti mokymo programas kitose mokymo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Kokia egzaminavimo tvarka?

Geležinkelių transporto signalininko ir pervažos budėtojo kvalifikacijos teorijos egzaminas laikomas raštu arba prisijungus prie egzaminavimo informacinės sistemos. Teorijos egzamino trukmė – 60 min. Egzaminą sudaro testas su 30 klausimų, kur kiekvienas klausimas turi tris galimus atsakymus. Prieš egzaminą egzaminuojamasis supažindinamas su egzamino tvarka. Egzaminą stebi sudaryta kompetencijų vertinimo komisija.

Geležinkelių transporto signalininko ir pervažos budėtojo kvalifikacijai įgyti praktinių gebėjimų egzaminas laikomas geležinkelio įmonėje ar pas geležinkelių infrastruktūros valdytoją. Praktinių gebėjimų egzaminą gali laikyti tik asmuo, kuris yra išlaikęs Geležinkelių transporto signalininko ir pervažos budėtojo teorijos kvalifikacijos egzaminą. Egzaminuojamajam praktinių gebėjimų egzamino užduotys sudaromos atsižvelgiant į gebėjimus, kuriuos turi turėti Geležinkelių transporto signalininko ir pervažos budėtojo kvalifikaciją turintis asmuo. Prieš egzaminą praktinių gebėjimų egzamino užduotis parenkamos atsitiktine tvarka, egzaminą stebi kompetencijų vertinimo sudaryta komisija. Praktinio egzamino trukmė – 60 – 180 min.
.

Egzamino metu tikrinamos ir vertinamos žinios bei gebėjimai

Geležinkelių transporto signalininko ir pervažos budėtojo kvalifikacijai įgyti teorijos bei praktikos egzamino metu, vertinamos žinios, ir gebėjimai:

 1. Kaip išmano geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus ir vadovaujasi jais atlikdamas praktines užduotis;
 2. Kaip geba atitverti kliūtį ar traukinių eismui pavojingą vietą signaliniais ženklais pagal geležinkelių transporto signalizacijos taisyklių reikalavimus;
 3. Kaip geba saugiai dirbti traukinių eismo pertraukų metu geležinkelio stotyse ir tarpstočiuose, kai atliekamas kapitalinis ir einamasis remontai;
 4. Kaip geba saugiai dirbti geležinkelio stotyse ir tarpstočiuose, kai nenutraukiamas traukinių eismas, atliekami kontaktinio elektros tinklo ir signalizacijos įrenginių remonto darbai;
 5. Kaip geba nustatyti traukinių važiavimo didžiausio leistino greitį po atliktų kelio remonto darbų, moka naudotis signalinėmis ir ryšių priemonėmis;
 6. Kaip išmano geležinkelio pervažų įrengimo reikalavimus ir pervažos budėtojo funkcijas, moka pagal reikalavimus sutikti traukinius, organizuoti autotransporto eismą per geležinkelio pervažą;
 7. Kaip moka elgtis nestandartinėse situacijose, kai kyla pavojus saugiam traukinių eismui;
 8. Kaip išmano signalininko ir pervažos budėtojo darbų saugos reikalavimus bei darbo procese egzistuojančias rizikas saugai, ir sveikatai, ir geba juos taikyti darbo procese.

Pažymėjimo išdavimo tvarka

Asmeniui, sėkmingai išlaikius Geležinkelių transporto signalininko ir pervažos budėtojo  teorijos ir praktikos egzaminus kvalifikacijai įgyti, išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintos formos pažymėjimas apie Geležinkelių transporto signalininko ir pervažos budėtojo kvalifikaciją. Pažymėjimas galioja neterminuotai.

Kiek kainuoja egzaminas ir kada turiu apmokėti už jį?

Teorijos egzamino kaina 1 asmeniui – 60.00  Eur (kaina nurodyta su 21% PVM).

Praktikos egzamino kaina 1 asmeniui – 60.00 Eur (kaina nurodyta su 21% PVM)*

Apmokėti už egzaminą būtina iki numatytos egzamino dienos. Apmokėjimo negavus UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ pasilieka teisę neleisti asmeniui laikyti egzaminą.

*Praktinio egzamino kaina gali kisti, priklausomai nuo papildomų kaštų, susijusių su geležinkelio riedmenų, geležinkelių infrastruktūros ir (ar) patalpų, ar kitos praktinio egzamino organizavimui reikalingos įrangos nuoma ar įsigijimu.

Ką privalau turėti ir dėvėti egzaminų metu?

Teorijos ir praktinio egzamino metu būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Nepateikus aukščiau nurodyto dokumento asmeniui neleidžiama laikyti egzamino.

Praktiniam egzaminui papildomai asmuo turi pasirūpinti asmens apsaugos priemonėmis (signaline liemene, darbo avalyne ir drabužiais, apsauginiu šalmu bei akiniais, klausos organų apsaugos priemonėmis). Praktinio egzamino metu asmuo privalo dėvėti asmens apsaugos priemones.

Kur vyksta egzaminai?

Teorijos egzaminas vyksta:

 • Egzaminavimo centre, esančiame adresu Vilnius, Panerių g. 14 (II aukštas, 7 kabinetas);
 • nuotoliniu būdu, internetu per vaizdo ryšio internetines platformas: zoom, teams;
 • tam tikslui išnuomotose patalpose;
 • įmonės, kurioje dirba egzaminuojamasis asmuo, patalpose.

Praktikos egzaminas vyksta geležinkelio įmonėje arba geležinkelių infrastruktūrą valdančio juridinio asmens teritorijoje.

Mokymai

Geležinkelių transporto signalininko ir pervažos budėtojo mokymo paslaugos teikiamos sudarius mokymo paslaugų sutartis su juridiniu asmeniu (įmone, kurioje dirbs traukinių derintojas, konduktorius, traukinio mašinisto padėjėjas) ar fiziniu asmeniu, kuris nori įsigyti atitinkamą kvalifikaciją.

Kiekvienu atveju, mokymo paslaugų kaina nustatoma individuliai, derybų būdu su klientu, įvertinus mokymo paslaugų apimtį.

Mokymu metu suteikiamos žinios ir gebėjimai

 1. Geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimai bei vadovavimasis jais;
 2. Kaip atitverti kliūtį ar traukinių eismui pavojingą vietą signaliniais ženklais pagal geležinkelių transporto signalizacijos taisyklių reikalavimus;
 3. Kaip saugiai dirbti traukinių eismo pertraukų metu geležinkelio stotyse ir tarpstočiuose, kai atliekamas kapitalinis ir einamasis remontai;
 4. Kaip saugiai dirbti geležinkelio stotyse ir tarpstočiuose, kai nenutraukiamas traukinių eismas, atliekami kontaktinio elektros tinklo ir signalizacijos įrenginių remonto darbai;
 5. Kaip nustatyti traukinių važiavimo didžiausią leistiną greitį po atliktų kelio remonto darbų, kaip naudotis signalinėmis ir ryšių priemonėmis;
 6. Geležinkelio pervažų įrengimo reikalavimai ir pervažos budėtojo funkcijos, kaip pagal reikalavimus sutikti traukinius, organizuoti autotransporto eismą per geležinkelio pervažą;
 7. Kaip elgtis nestandartinėse situacijose, kai kyla pavojus saugiam traukinių eismui;
 8. Signalininko ir pervažos budėtojo darbų saugos reikalavimai bei darbo procese egzistuojančios rizikos saugai, ir sveikatai, jų taikymas darbo procese.

Kur vyksta mokymai?

Mokymai vyksta:

 • Egzaminavimo centre, esančiame adresu Vilnius, Panerių g. 14 (II aukštas, 7 kabinetas);
 • nuotoliniu būdu, internetu per vaizdo ryšio internetines platformas;
 • tam tikslui išnuomotose patalpose;
 • įmonės, kurioje dirba egzaminuojamasis asmuo, patalpose.

Praktikos mokymai vyksta geležinkelio įmonėje arba geležinkelių infrastruktūrą valdančio juridinio asmens teritorijoje.