Registracija į egzaminą

Užsiregistruoti į egzaminą galima užpildžius žemiau esančią formą (prašome tiksliai įvesti registracijos duomenis):

Registracija į egzaminą

Arba:

Egzaminuojamasis Egzaminavimo centrui turi pateikti prašymą laikyti teorijos ir praktikos egzaminą dozuojamųjų biralinių vagonų grąžinio operatorių kvalifikacijai įgyti, kuriame nurodomas egzaminuojamojo vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, el. pašto adresas. Prašyme egzaminuojamasis turi nurodyti pageidaujamą teorijos ir praktikos egzamino laikymo datą ir pageidavimą egzaminą laikyti dalyvaujant vertėjui.

Prašymą egzaminuojamasis gali pateikti tiesiogiai (atvykęs į Egzaminavimo centrą, esantį adresu Vilnius, Panerių g. 14 (II aukštas, 7 kabinetas), atsiųsti registruotuoju laišku arba prašymo skaitmeninę kopiją siusti Egzaminavimo centrui el. paštu ana@gpavc.lt. Prašymą gali pateikti ir egzaminuojamojo įgaliotas asmuo, pateikęs rašytinį įgaliojimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
Į Egzaminą gali registruotis tik asmenys, kurie baigę mokymo kursus ar studijas pagal formaliojo ar neformaliojo dozuojamųjų biralinių vagonų grąžinio operatoriaus mokymo programas.

Prašymo forma:  MS Word    PDF

Kas gali laikyti egzaminą

Į Egzaminą gali registruotis tik asmenys, kurie baigę mokymo kursus UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“ ar studijas pagal formaliojo ar neformaliojo dozuojamųjų biralinių vagonų grąžinio operatoriaus mokymo programas kitose mokymo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Kokia egzaminavimo tvarka

Dozuojamųjų biralinių vagonų grąžinio operatorių kvalifikacijos teorijos egzaminas laikomas raštu arba prisijungus prie egzaminavimo informacinės sistemos. Teorijos egzamino trukmė – 60 min. Egzaminą sudaro testas su 30 klausimų, kur kiekvienas klausimas turi tris galimus atsakymus.  Prieš egzaminą egzaminuojamasis supažindinamas su egzamino tvarka. Egzaminą stebi sudaryta kompetencijų vertinimo komisija.

Dozuojamųjų biralinių vagonų grąžinio operatoriaus kvalifikacijos praktinių gebėjimų egzaminas laikomas geležinkelio įmonėje ar pas geležinkelių infrastruktūros valdytoją. Praktinių gebėjimų egzaminą gali laikyti tik asmuo, kuris yra išlaikęs dozuojamųjų biralinių vagonų grąžinio operatoriaus  teorijos kvalifikacijos egzaminą.  Egzaminuojamajam praktinių gebėjimų egzamino užduotys sudaromos atsižvelgiant į gebėjimus,  kuriuos turi turėti dozuojamųjų biralinių vagonų grąžinio operatoriaus  kvalifikaciją turintis asmuo. Prieš egzaminą praktinių gebėjimų egzamino užduotis parenkamos atsitiktine tvarka, egzaminą stebi kompetencijų vertinimo sudaryta komisija. Praktinio egzamino trukmė – 60 – 180 min.

Egzamino metu tikrinamos ir vertinamos žinios bei gebėjimai

Dozuojamųjų biralinių vagonų grąžinio operatoriaus  teorijos ir praktikos egzamino kvalifikacijai įgyti metu, vertinamos žinios ir gebėjimai:

 1. Išmanymas ir gebėjimas saugiai ir kokybiškai sukabinti ir atkabinti riedmenis, laikantis darbų saugos reikalavimų.
 2. Išmanymas ir gebėjimas dozuotai iškrauti birų krovinį iš biralinio vagono.
 3. Išmanymas ir gebėjimas prižiūrėti biralinių vagonų pakrovimą bei mokėti juos parengti transportavimui.
 4. Mokėjimas ir gebėjimas saugiai  manevruoti su traukiniais, laikantis geležinkelių transporti traukinių eismo ir manevravimo taisyklių.
 5. Mokėjimas naudotis signalinėmis ir ryšių priemonėmis.
 6. Mokėti ir gebėti prižiūrėti geležinkelių riedmenis.
 7. Mokėti ir gebėti įvertinti geležinkelio būklę, perjungti iešmus, parengti važiavimo maršrutą riedmenims.
 8. Mokėti ir gebėti įvertinti pavojų bei riziką traukinio manevravimo metu ir iškraunant bei pakraunant birius krovinius į biralinius vagonus.

Pažymėjimo išdavimo tvarka

Asmeniui, sėkmingai išlaikius dozuojamųjų biralinių vagonų grąžinio operatoriaus   teorijos ir praktikos egzaminus, išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintos formos pažymėjimas apie įgytą traukinių manevrų operatoriaus kvalifikaciją. Pažymėjimas galioja neterminuotai.

Kiek kainuoja egzaminas ir kada turiu apmokėti už jį?

Teorijos egzamino kaina 1 asmeniui – 110,00  Eur (kaina nurodyta su 21% PVM).

Praktikos egzamino kaina 1 asmeniui – 170,00 Eur (kaina nurodyta su 21% PVM)*

Apmokėti už egzaminą būtina iki numatytos egzamino dienos. Apmokėjimo negavus UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“  pasilieka teisę neleisti asmeniui laikyti egzaminą.

*Praktinio egzamino kaina gali kisti, priklausomai nuo papildomų kaštų, susijusių su geležinkelio riedmenų, geležinkelių infrastruktūros ir (ar) patalpų, ar kitos praktinio egzamino organizavimui reikalingos įrangos nuoma ar įsigijimu.

Ką privalau turėti ir dėvėti egzaminų metu?

Teorijos ir praktinio egzamino metu būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir pažymą apie kursų ar studijų baigimą pagal formaliojo ar neformaliojo traukinių manevrų operatoriaus mokymo programą. Nepateikus aukščiau nurodytų dokumentų asmeniui neleidžiama laikyti egzaminą.

Praktiniam egzaminui papildomai asmuo turi pasirūpinti asmens apsaugos priemonėmis (signaline liemene, darbo avalyne ir drabužiais, apsauginiu šalmu bei akiniais, klausos organų apsaugos priemonėmis). Praktinio egzamino metu asmuo privalo asmens apsaugos priemones dėvėti.

Kur vyksta egzaminai?

Teorijos egzaminas vyksta:

 • Egzaminavimo centre, esančiame adresu Vilnius, Panerių g. 14 (II aukštas, 7 kabinetas);
 • nuotoliniu būdu, internetu per vaizdo ryšio internetines platformas: zoom, teams;
 • tam tikslui išnuomotose patalpose;
 • įmonės, kurioje dirba egzaminuojamasis asmuo, patalpose.

Praktikos egzaminas vyksta geležinkelio įmonėje arba geležinkelių infrastruktūrą valdančio juridinio asmens teritorijoje.

Mokymai

Biralinių vagonų grąžinio operatoriaus mokymo paslaugos teikiamos sudarius mokymo paslaugų sutartis su juridiniu asmeniu (įmone, kurioje dirbs traukinių derintojas, konduktorius, traukinio mašinisto padėjėjas) ar fiziniu asmeniu, kuris nori įsigyti atitinkamą kvalifikaciją.

Kiekvienu atveju, mokymo paslaugų kaina nustatoma individuliai, derybų būdu su klientu, įvertinus mokymo paslaugų apimtį.

Mokymu metu suteikiamos žinios ir gebėjimai

Dozuojamųjų biralinių vagonų grąžinio operatoriaus mokymų metu, suteikiamos žinios ir gebėjimai:

 1. Kaip saugiai ir kokybiškai sukabinti bei atkabinti riedmenis, laikantis darbų saugos reikalavimų.
 2. Kaip dozuotai iškrauti birų krovinį iš biralinio vagono.
 3. Kaip prižiūrėti biralinių vagonų pakrovimą bei juos parengti transportavimui.
 4. Kaip saugiai manevruoti su traukiniais, laikantis geležinkelio transporto traukinių eismo ir manevravimo taisyklių.
 5. Kaip naudotis signalinėmis ir ryšių priemonėmis.
 6. Kaip prižiūrėti geležinkelių riedmenis.
 7. Kaip įvertinti geležinkelio būklę, perjungti iešmus, parengti važiavimo maršrutą riedmenims.
 8. Kaip įvertinti pavojų bei riziką traukinio manevravimo metu ir iškraunant bei pakraunant birius krovinius į biralinius vagonus.

Kur vyksta mokymai?

Mokymai vyksta:

 • Egzaminavimo centre, esančiame adresu Vilnius, Panerių g. 14 (II aukštas, 7 kabinetas);
 • nuotoliniu būdu, internetu per vaizdo ryšio internetines platformas;
 • tam tikslui išnuomotose patalpose;
 • įmonės, kurioje dirba egzaminuojamasis asmuo, patalpose.

Praktikos mokymai vyksta geležinkelio įmonėje arba geležinkelių infrastruktūrą valdančio juridinio asmens teritorijoje